Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden zoals gehanteerd door de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) waar The Language Lab Talenservice B.V., de moedermaatschappij van Boek een Tolk, bij aangesloten is. Onze dienstverlening geschiedt conform deze voorwaarden.

Definitie
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'het tolkenbureau' verstaan: Boek een Tolk, gevestigd te Sarphatistraat 614-616, Amsterdam.


Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het tolkenbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het tolkenbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het tolkenbureau zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het tolkenbureau vóór de opgaaf de precieze opdrachtcondities nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het tolkenbureau of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door het tolkenbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Het tolkenbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het tolkenbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het tolkenbureau zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het tolkenbureau binden het tolkenbureau pas nadat het tolkenbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien het tolkenbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het tolkenbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het tolkenbureau gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het tolkenbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien het tolkenbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het tolkenbureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
4.1 Het tolkenbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het tolkenbureau te vertalen of bewerken tekst(en).
4.2 Het tolkenbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het tolkenbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het tolkenbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het tolkenbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het tolkenbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het tolkenbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het tolkenbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Het tolkenbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het tolkenbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de opdracht te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het tolkenbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het tolkenbureau constateert of verwacht dat tijdige levering van de diensten niet mogelijk is, is het tolkenbureau gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding door het tolkenbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het tolkenbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 6 - Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het tolkenbureau geldend uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het tolkenbureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6.2 De prijs die het tolkenbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Het tolkenbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de opdracht het tolkenbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het tolkenbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten..
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het tolkenbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is het vertaalbureau gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 - Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het tolkenbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht de geleverde diensten volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het tolkenbureau zulks om hem moverende redenen wenselijk acht.
7.3 Indien de opdrachtgever en het tolkenbureau niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de VViN. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats door een scheidsgerecht, overeenkomstig het Geschillenreglement VViN. Indien de opdrachtgever een geschil wenst te laten beslechten op basis van dit Geschillenreglement, dan is het tolkenbureau verplicht hieraan mee te werken. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Het tolkenbureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het tolkenbureau toerekenbare tekortkoming. Het tolkenbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van het tolkenbureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van het tolkenbureau is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 45.000,-- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertolken tekst ontheft het tolkenbureau van iedere aansprakelijkheid.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart het tolkenbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde diensten.

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht
9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het tolkenbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het tolkenbureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien het tolkenbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het tolkenbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het tolkenbureau geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien het tolkenbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 - Toepasselijk recht
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het tolkenbureau is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de Geschillencommissie van de VViN overeenkomstig artikel 7.3 is verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van het tolkenbureau.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.